Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752285
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5102163
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3350458
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163474
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133571
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673154
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620250
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415477