Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5751149
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5089941
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3347023
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3162688
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133400
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2672800
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620139
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2414373