Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804227
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5725498
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447634
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193658
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140834
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692711
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627033
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494617